Kerkdiensten


Wat is een kerkdienst?
Een kerkdienst is de plaats waar God naar ons toekomt met het doel dat wij Hem zullen (leren) kennen en liefhebben. Enerzijds gebeurt dit door de verkondiging van de Bijbelse boodschap van genade, gebaseerd op het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Anderzijds door het werk van Gods Geest, waardoor we persoonlijk worden aangesproken. Een kerkdienst is dus belangrijk om God te leren kennen, maar ook voor de onderlinge ontmoeting

Iedereen is dan ook van harte welkom!

Liturgie / programma

Orgelspel
De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (de plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen (van 0 – 4 jaar) worden naar de crèche gebracht. Ondertussen speelt de organist(e) op het orgel.

Centraal in het kerkgebouw staat de preekstoel of ook wel kansel genoemd. Voor in de kerk hangen de borden waarop de Psalmen staan die we in die dienst zingen. Ook staat op het bord het Bijbelgedeelte aangegeven dat de predikant zal lezen en dat in de preek centraal zal staan.

De kerkenraad komt binnen
De organist(e) is gestopt met spelen. Een aantal mannen komt de kerkzaal binnenlopen. Dit is de kerkenraad of het bestuur van de kerk. De predikant (ook wel ‘dominee’ genoemd) wordt door een ouderling naar de preekstoel gebracht. Hij krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van deze ouderling. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst.

Stil gebed
We bidden in stilte om een goede kerkdienst. De predikant doet dit staande onderaan de trap van de preekstoel. De kerkenraad (en sommige mannen uit de gemeente) gaan daarbij staan.

Mededelingen
Na het gebed in stilte noemt de predikant de eventuele mededelingen van de kerkenraad.

Votum en groet
Nadat de predikant de mededelingen heeft afgekondigd, zegt hij twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het tweede is de groet. Hier groet God Zelf de aanwezige gemeente. Beide worden door de predikant afgesloten met het woordje ‘amen’.

Zingen (1)
We zingen nu het eerste lied van de psalmborden. Tijdens de kerkdienst zingen we psalmen. Dat zijn liederen uit de Bijbel die op rijm en muziek zijn gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773.

Tien geboden of geloofsbelijdenis
In de morgendienst worden vervolgens de Tien geboden (de wet van God) gelezen. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. We merken daarin dat ons leven niet is zoals God van ons vraagt. Maar daarbij leren we juist hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde en vergeving voor ons. In de middagdienst luisteren we naar de geloofsbelijdenis. Hiermee belijden we als gemeente wat de kern van het christelijk geloof is.

Zingen (2)

Schriftlezing
De predikant leest nu een gedeelte uit de Bijbel. We lezen uit de Statenvertaling. Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel centraal staat in de preek.

Gebed om de Heilige Geest
Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn. We hebben Gods Geest nodig om het Bijbelgedeelte te begrijpen, te geloven en toe te passen in ons leven. Daarnaast vragen we God om vergeving van onze zonden. Als derde danken we ook voor blijde gebeurtenissen in de gemeente en bidden we voor zieken en bedroefden, voor allerlei activiteiten, voor de regering, enz.

Collecte
Voordat we nu gaan zingen speelt de organist(e) iets langer. Daardoor krijgen de diakenen (mannen die onder andere hiervoor zijn aangesteld) de mogelijkheid om rond te gaan met de collectezakken. De predikant heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor financiële steun aan minder bedeelden, voor onderhoud van het kerkgebouw, of voor een bijzondere actie. Deze collecte is uiteraard vrijblijvend.

Zingen (3)

Preek
De preek is het centrale en belangrijkste deel van de kerkdienst. Tijdens de preek legt de predikant het gelezen Bijbelgedeelte uit en vertelt hij wat dit voor ons betekent. Daarbij vertelt hij over Gods genade en vergeving en roept op tot geloof en gehoorzaamheid aan de wil van God. De preek geeft ook woorden van troost en bemoediging.

Zingen (4)

Gebed
Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en bidden om een goede week.

Zingen (5)

Zegen
Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de predikant namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. Hierbij neemt de gemeente een gebedshouding aan (gesloten ogen en gevouwen handen) en spreidt de predikant zijn armen uit bij het uitspreken van de zegen.

De kerkenraad loopt terug naar de kerkenraadskamer
Voordat de predikant en de kerkenraad de kerkzaal verlaten krijgt de predikant weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.

Orgelspel en einde van de dienst
Als het orgel gaat spelen verlaat de gemeente de kerk en is de dienst ten einde. Na de dienst is er de gelegenheid om met elkaar na te praten (over de dienst)

Mocht u eens een kerkdienst willen bijwonen, dan bent u elke zondag om 10:00 uur en om 18.00 uur van harte welkom in ons kerkgebouw.